Novinky‎ > ‎

Změna stanov občanského sdružení

přidáno: 12. 1. 2011 14:27, autor: Domov Bechlín   [ aktualizováno 23. 1. 2011 2:26 ]
Na základě Členského shromáždění občanského sdružení Můj domov, které proběhlo 20. listopadu 2010 a na kterém byla jednak diskutována nepříznivá finanční situace - vzniklá neposkytnutím předpokládaných dotací a podpor, došlo ke změně stanov sdružení, která byla 4. 1. 2011 MV ČR vzata navědomí, nové stanovy jsou platné od tohoto data.

Vybrané důležité body ze zápisu Členského shromáždění

Stanovy Sdružení Můj domov se mění. Název - Můj domov, občanské sdružení. Ve zkratce Můj domov, o.s.
  • Kapitola I. - Úvodní ustanovení se mění takto: Můj domov, občanské sdružení vzniká jako dobrovolný svazek lidí dobré vůle, kteří chtějí pomoci při rozvoji a provozu všech forem náhradní rodinné péče a při péči o těžce zdravotně postižené děti.
  • Kapitola II. Odstavec 1. zní: Můj domov, občanské sdružení (dále jen Sdružení)
  • Kapitola III. Odstavec 1. zní takto: Cílem Sdružení je pomoc při rozvoji a provozu všech forem  náhradní rodinné péče a při péči o těžce zdravotně postižené děti, a to ve spolupráci s příslušnými státními a samosprávnými orgány a dalšími institucemi v České repuublice i v zahraničí, zabývajícími se sociálně-právní ochranou dětí.
  • Kapitola III. Odstavec 2. odsek první zní takto: Získávat finanční prostředky pro rozvoj a provoz všech forem náhradní rodinné péče a při péči o těžce zdravotně postižené děti.
  • Kapitola III. Odstavec 2. odsek druhý se ruší.
  • Kapitola III. Odstavec 2. v odseku třetím se vypouští tato část věty: „i těch, které se ocitnou bez jakékoli péče, nebo jsou ohroženy na životě, nebo je jejich příznivý vývoj vážně ohrožen, popřípadě jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva a které v důsledku toho potřebují být na přechodnou dobu umístěny v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.“
  • Kapitola XIII. Bod 1. - doplňuje se písm. c) ve znění: příjmy z vedlejší činnosti Členské shromáždění ukládá předsedkyni Sdružení vypracovat nové znění Stanov a požádat o změnu Stanov Ministerstvo vnitra.

Předsedkyně Sdružení přednesla návrh na zrušení zařízení pro výkon pěstounské péče se sídlem v Bechlíně č. p. 18 od 1. 1. 2011. Členové Sdružení s návrhem na zrušení zařízení pro výkon pěstounské péče  se sídlem v Bechlíně č. p. 18 k uvedenému datu vyslovili souhlas.

V návaznosti na zrušení zařízení pro výkon pěstounské péče odsouhlasili členové Sdružení návrh na zrušení dohody o povinnostech pěstouna a zřizovatele při výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče vyplývající  z § 44, 45, 46, 47 a 48 zákona o sociálně právní ochraně dětí č.359/1999 Sb. v platném znění.